Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza MIOSZ AZ INGATLANSZAKMÁÉRT Szolgáltató Szövetkezet (székhely: Budapest, 1126 Orbánhegyi út 14. , adószám: 24934689-2-43) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal (mely a www.ingatlanoskonferencia.hu oldalon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.
Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató adatai:
Név: MIOSZ AZ INGATLANSZAKMÁÉRT Szolgáltató Szövetkezet
Székhely: Budapest, 1126 Orbánhegyi út 14.
Kapcsolattartási adatok: Kirsch Gábor
e-mail: kgabor1124@gmail.com
telefon: +36 20 326 7212‬(nem ügyfélszolgálati telefonszám, azt minden esetben a weboldalon tüntetjük fel!)
Adószám: 24934689-2-43

Tárhely-szolgáltató adatai:
Név: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 9024 Győr Déry T. utca 11.
Elérhetőség: info@elin.hu@

I. Általános rendelkezések:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2018. július 25. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén.

A www.ingatlanoskonferencia.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.
II. Adatkezelési szabályok:

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét, páros jegy esetén a résztvevők neveit), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét illetve telefonszámát) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik. Felhívjuk figyelmét, hogy a jegyvásárláshoz kötődö regisztráció önkéntes, mely során megadja a fentiekben megjelölt adatokat. A rendezvény regisztráció semmilyen más adattal nem kerül összekapcsolásra.
Bővebben a MIOSZ adatkezelési szabályzatát itt találja meg: http://miosz.hu/adatkezelesi-szabalyzat/

III. A megvásárolható szolgáltatások köre:

A Szolgáltató által szervezett rendezvények árát a http://Ingatlanoskonferencia.hu oldalon tesszük közzé, és amely változhat kedvezményes időszaktól függően. Annak ára csökkenhet és nőhet is az aktuális árhoz képest.
Fenti szolgáltatások online, illetve ritka esetben személyesen vásárolhatók meg (utóbbit minden esetben külön közzétesszük).A rendezvényekre szóló belépőjegy árát 27% ÁFA terheli. Ettől eltérő ÁFA tartalmat minden esetben feltüntetjük az ingatlanoskonferencia.hu oldalon.
Amennyiben a rendezvényre vonatkozóan akciós vagy kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget hirdetünk meg, úgy az akció feltételeit és határidejét minden estben külön jelezzük a rendezvényre történő jegyvásárlás előtt.
A rendelés menete:

Ön a weboldalon található űrlap kitöltésével, majd az/ Egyedül Jövök„ Ketten jövünk gombra történő kattintással tudja szolgáltatásainkat megvásárolni.

Fizetési módok:
A fizetés az Otp SimplePay rendszer igénybevételével történik illetve fizethet átutalással is.
Fizetés SimplePay rendszer útján.
A jelentkezési űrlap kitöltése és a megrendelés elküldése és a simple pay rendszeren történő sikeres fizetés után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben tájékoztatjuk a sikeres fizetésről.

Fizetés átutalással.
Amennyiben ön átutalással kíván fizetni a fizetést az alábbi számalszámra tudja teljesíteni. Kérjük, hogy a jelentkezési űrlap kitöltésénél körültekintően járjon el.

Számlaszám:10700581-68469733-51100005
Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel azt az információt, amit a visszaigazoló emailben kérünk Öntől. A számlát a sikeres fizetés beérkezését követő 2 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus). Átutalásos fizetési mód esetén és rendezvényre való jelentkezés esetén csak akkor tud a rendezvényen részt venni, amennyiben átutalása a rendezvény megkezdése előtt beérkezik hozzánk (tehát amennyiben az összeget számlánkon jóváírják.)

A megrendelések feldolgozása, teljesítése:

Megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést rendezvény esetén Szolgáltató a rendezvény meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett szeminárium időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.

IV. Elállási/Felmondási jog/Kellékszavatosság/Jótállás

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A 14 napos határidőbe nem számít bele a szerződés megkötésének napja..
Az elállási határidő az a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ön elállási jogát gyakorolhatja írásban, telefonon, vagy email útján.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi illetve közli elállási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai
Amennyiben Ön él elállási vagy felmondási jogával, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a megfizetett díjat banki átutalással. A visszautalással kapcsolatban minden esetben személyesen egyeztetünk önnel.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben Ön a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően él felmondási jogával, úgy tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót nem terheli semmiféle pénz-visszafizetési kötelezettség (kivéve a garanciában külön megállapított feltételekkel).

Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után elállási és felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.
Amennyiben Ön elállási jogával a rendezvény meghirdetett időpontját megelőző 14 napban él, ill. amennyiben a rendezvényen nem jelenik meg, úgy Ön a megfizetett rendezvény árának megfelelő összegű kötbért köteles szolgáltatónak megfizetni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az Ön által már előzetesen befizetett rendezvény díját elveszíti. Ez a szabály akkor is érvényes, amennyiben az eredetileg leadott megrendelése a rendezvény előtti 14 napban történik. Így azzal vállalja azt, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban elállási / felmondási joga nincs. Kötbér kikötésére azért van szükség, mert ez bizonyítja számunkra az Ön teljesítésének komolyságát (tehát hogy jelentkezésének megfelelően, részt vesz a rendezvényen), ill. a kötbér összege fedezi a meg nem jelenésével a MIOSZ AZ INGATLANSZAKMÁÉRT Szolgáltató Szövetkezetnél felmerült károkat (többek között a terembérlet költségeit és a betöltetlen részvételi hely miatti bevételkiesést). Ön rendelése elküldésével kifejezetten tudomásul veszi a fenti kötbér-kikötést, azt elfogadja.
Amennyiben Ön ellálási, felmondási jogával nem kíván élni, azonban nem tud részt venni a rendezvényen (pl. betegség, családi ok esetén) a rendezvényen történő részvétel átruházható harmadik személyre a Szolgáltató engedélyével. Amennyiben az Ön részéről ilyen kérés merül fel, minimum 24 órával a rendezvény kezdete előtt írásban (emailben) jeleznie kell átruházási szándékát valamint a rendezvényen részt vevő harmadik személy nevét és elérhetőségeit a szervezők felé.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató (MIOSZ AZ INGATLANSZAKMÁÉRT Szolgáltató Szövetkezet) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás (pénzvisszafizetési garancia)
Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján Szolgáltató jótállást vállal a rendezvényre. A Jótállás keretében szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Ön nem elégedett a rendezvénnyel és az nem váltja be az Ön által hozzá fűzött reményeket, úgy a rendezvény teljes árát visszatéríti Önnek. Jótállási igényét a rendezvény napján, az ebédszünet köteles jelezni szolgáltató felé a helyszínen. Amennyiben a rendezvény nem egész napos, vagy nincs „ebédszünet”, úgy az 1. szünet végéig köteles a jótállási igényét jelezni.
Amennyiben Ön viselkedésével zavarja a rendezvényt és a többi résztvevőt, úgy Ön szerződésszegést követ el és szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ebben az esetben Önt távozásra szólítsa fel. Ebben az esetben Ön jótállási igényével nem élhet szolgáltatóval szemben.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok kellékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltató a Rendezvény programváltoztatási jogát fenntartja, továbbá a meghírdetett szakmai előadók személyében is változást eszközölhet.

VI. Kép- és hangfelvétel

Előadóink védelmében az előadások videó- és hangfelvétele szigorúan tilos. Fotózás a konferencia teremben kizárólag a szünetekben engedélyezett.
A rendezvény ideje alatt a szervezők által megbízott fotós és riporter is dolgozni fog. Amennyiben nem szeretné, hogy a fotója vagy az Önnel készült interjú publikálásra kerüljön, jelezze a regisztrációs asztalnál, még a rendezvény vége előtt, egyéb esetben hozzájárulását adta a publikáláshoz.

VII. Panaszkezelés:

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat kollégáink felé: +36 20 326 7212‬

Panaszait, észrevételeit az kgabor1124@gmail.com email címen jelezheti felénk.
Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban a Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az adattovábbítási nyilatkozat: Elfogadom, hogy a(z) MIOSZ AZ INGATLANSZAKMÁÉRT Szolgáltató Szövetkezet (Budapest, 1126 Orbánhegyi út 14.) által a(z) ingatlanoskonferencia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.